Anvendelsesområder

 

Anvendelsesområder

BIO-BLOK® regnvandsfaskiner har typisk disse anvendelsesområder:
  • Som afløser for stenfaskine.
  • Som buffer ved nedsivning af regnvand fra kraftige regnskyl.
  • Hvor regnvandsmængden kan reduceres via udsivning.
  • Ved nye udstykninger der skal tilsluttes et eksisterende system, som ikke har tilstrækkelig ledningskapacitet eller regnvandsledning.
  • I eksisterende bebyggelser, hvor der forekommer terrænoversvømmelser, og hvor den naturlige løsning vil være at indbygge et forsinkelses- eller nedsivningsanlæg.
  • Ved nybygning / tilbygning i stedet for tilslutning til eksisterende kloakanlæg.
  • Ved afvanding af befæstede arealer såsom parkeringspladser.
  • Ved renovering af eksisterende gamle faskiner (som f.eks. en stenfaskine).
  • Ved nyanlæg, hvor der ønskes mindre ledningsdimensionering generelt, og hvor magasineringsfunktionen kan varetages af et forsinkelsesanlæg.

Det er vigtigt...

At overveje, hvor en regnvandsfaskine kan aflaste det tilførte vand, når der kommer en nedbørsmængde, som ikke kan rummes i faskinen, således at det ikke går som vist her:


Regnvandsfaskine med overløb

Spildevandskomitéen i Danmark har udgivet en rapport, der giver et bud på, hvor megen regn vi kan forvente i fremtiden. Rapporten peger på, at en regnmængde, som i dag statistisk set forekommer én gang hvert 100. år, i fremtiden kan forekomme hvert 10. eller hvert 15. år. Det stiller store krav til kommuner og kloakforsyninger med hensyn til at planlægge og sikre, at de større mængder regnvand kan afvandes, så vi undgår oversvømmede kældre, veje mv.

Alle faskiner dimensioneres ud fra den forudsætning, at faskinen på et eller andet tidspunkt løber over, dvs. at faskinen ikke kan rumme den vandmængde, der bliver tilført. Det er således kun et spørgsmål om tid, før en faskine vil blive overbelastet.

Er der tale om faskiner, som skal afvande tagvandet fra et hus, vil aflastningen normalt ske fra den laveste beliggende tagbrønd. Denne tagbrønd bør derfor placeres et sådant sted, hvor det aflastede vand ikke vil kunne genere omgivelserne. Det betyder, at tagbrønden ikke bør placeres i nærheden af indgangsdøre, lyskasser eller i terræn, hvor vandet ikke kan løbe væk fra huset af sig selv.

Er der tale om faskiner, der skal afvande regnvandet fra veje og parkeringspladser m.m., er det meget vigtigt, at man gør sig klart, hvad der vil ske, og hvor det vil ske, når faskine systemet vil blive overbelastet. Det er jo ikke hensigtsmæssigt, at der står vand på parkeringspladsen, eller at der står vand på vejarealer i længere tid ad gangen. Her kunne løsningen være, at faskinerne placeres i grønne områder, og faskinerne aflaster vandet i disse områder. Kan dette ikke lade sig gøre, kunne en nødoverløbsledning til nærmeste spildevandsledning måske løse dette problem. Dette skal dog ske i samråd med den lokale ledningsejer og kommunen.