Nedsivningstilladelser - autorisation

 

Nedsivningstilladelser

Tilladelse til at aflede tagvand til nedsivning kan gives af kommunen, når følgende betingelser, jævnfør bekendtgørelse nr. 501 af 21/6-1999, er opfyldt:
  • Afledningen skal ske til et separat nedsivningsanlæg, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.
  • Nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.
  • Afstanden til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav til drikkevandskvalitet, er mindst 25 m.
  • Afstanden til vandløb, søer eller havet er mindst 25 m.
Afstanden til vandløb, søer og havet kan nedsættes, hvis der samtidig kan gives en udledningstilladelse. En udledningstilladelse er afhængig af, at recipientkvalitet kan overholdes, og at vandindvindingen og grundvandsressourcer ikke forurenes.

I miljølovgivningen er der ikke fastsat regler for dimensionering og udformning af faskiner.


Autorisation

Alt arbejde med kloaksystemer inden for skel må kun udføres af autoriserede kloakmestre.

Undtaget fra kravet om autorisation som kloakmester er udførelse af faskiner med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på beboelsesbygninger med tilknyttede udhuse, carporte og garager eller på landbrugsejendommes driftsbygninger.

Undtagelsen er betinget af, at anlægget anbringes på ejendommens egen grund og i øvrigt udføres efter de gældende forskrifter i Bygningsreglementet og lov om miljøbeskyttelse.

Undtagelsen giver ikke ret til uden autorisation som kloakmester at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer.


Kilde:
Nedsivning af regnvand i faskiner
Rørcenter-anvisning 009
Juni 2005