Afstandskrav

 

Afstandskrav

I nedenstående table er vist de samlede afstandskrav til nedsivningsanlæg angivet i Miljøstyrelsens vejledning.

Det gøres opmærksom på, at afstandskrav for nedsivning af renset spildevand mangler.

 

 Afstand fra nedsivningsanlæg til:
  Vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om
  drikkevandskvalitet
  300 m   75 m  1)
  Vandindvindingsanlæg, hvortil der ikke stilles krav om
  drikkevandskvalitet
  150 m   75 m  1)
  Vandløb, søer, hav   25 m  2)   -
  Vandløb, søer, hav (ler)   5 m  2)   -
  Vandløb, søer, hav (sand)   10 m  3)   -
  Andre nedsivningsanlæg (vejledende)   50 m   -
  Bygning (vejledende)   5 m  4)   -
  Skel (vejledende)   5 m  5)   -
  Stejle skråninger (vejledende)   25 m   -

Afstandskrav for faskiner til drikkevandsboringer, recipienter, beboelse og skel

  1) Afstanden kan nedsættes til 75 meter, hvis de hydrogeologiske forhold viser, at nedsivning kan ske

     uden risiko for forurening af vandindvindingsanlægget.

  2) Ved vandløb forstås her vandløb, dræn, grøfter mv.

  3) Afstanden til vandløb, søer og havet kan nedsættes, hvis der gives både en nedsivningstilladelse og en udledningstilladelse.

  4) Afstanden til bygning uden kælder kan evt. nedsættes, hvis terræn falder bort fra bygningen.

  5) 
Afstand til skel kan eventuelt nedsættes, hvis nabogrunden aldrig vil blive bebygget (mark).