Hur bygger och underhåller man ett fördröjningsmagasin?

 

Hur bygger och underhåller man ett fördröjningsmagasin?

Konstruktion

Fördröjningsmagasin kan byggas som öppna eller slutna magasin. Om det handlar om öppna magasin byggs de vanligtvis som jordmagasin så att de blir en integrerad del av landskapet. Dessa jordmagasin kan vara planerade som tomma jordmagasin, dvs. att det kommer vatten i dem först när det regnar. 

Fördröjningsmagasinet kan också vara byggda som öppna magasin där det finns kvarstående vatten. Här kan man med fördel använda BIO-BLOK®-moduler om man vill försäkra sig mot drunkningsolyckor. Där det är ont om plats är det ofta en bättre lösning att bygga fördröjningsmagasinet som ett slutet magasin.

Om man ser tillbaka på historien är slutna fördröjningsmagasin som regel byggda i armerad betong. Utvecklingen har emellertid medfört att det idag ofta är billigare att bygga dessa magasin med plastmoduler.

Anläggning av ett fördröjningsmagasin går snabbt och enkelt.


Efter att botten har vägts av, eventuella membran/fiberdukar har lagts ut och tillflödesröret har monterats kan BIO-BLOK
®-modulerna ställas upp. » Läs mer

Block 1 och 2 ställs upp och monteras med minst 2 st. rostfria stålklips. Därefter fortsätter man på samma sätt med att häfta ihop block 3 med block 2 och block 4 med block 3. 

Block 5 pressas mot block 1 och monteras. Block 6 pressas mot block 5 och block 2 och block 6 häftas ihop med dessa.

Därefter fortsätter man med block 7 och block 8 osv. tills det första lagret är monterat. Kom ihåg att använda minst 2 st. rostfria stålklips varje gång två block häftas ihop.

Observera att BIO-BLOK®-modulerna är uppbyggda av extruderade nätrör som därefter svetsas ihop som block med en dimension på ca 54 x 54 x 55 cm. På grund av denna process kan alla block inte vara precis lika stora. Det kan vara en skillnad på flera millimeter. Dessutom kan det finnas block där nätrören är svagt böjda. Detta kan medföra att det kan vara svårt att ställa blocken helt tätt bredvid varandra. Denna avvikelse i produktionen kan vanligtvis kompenseras genom att pressa blocken mot varandra som beskrivs ovan.

För montering av BIO-BLOK®-modulerna i lagerkonstruktionen ska 2 st styrnipplar användas till yttermodulerna, dvs. i block 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,8 ,9, 12, 13, 14, 15 och 16. I alla övriga BIO-BLOK®-moduler använder man 1 st. styrnippel, dvs. i block 6, 7, 10 och 11.


       
Ihophäftning med rostfria stålklips                           Montering med hjälp av styrnipplar


Montering av det andra lagret av BIO-BLOK®-moduler utförs på samma sätt som det första lagret. Den enda skillnaden är, som nämnts tidigare, att även styrnipplar ska användas här.

När alla lagren är monterade kan röranslutningarna utföras beroende på typ av röranslutning.

Därefter packas BIO-BLOK®-modulerna in i fiberduk/membran och konstruktionen täcks med sand.

Påfyllning av sand och bottnens konstruktion ska utföras så att de krav som ovanstående konstruktion ställer uppfylls. Dock ska påfyllningen osv. komprimeras till minst 95 % Standard Proctor (isotopmetoden). » Läs mer

Observera även att det kan vara bra att skydda fiberduk/membran med ett plastnät som placeras över sandlagret. Därmed uppnås en bättre tryckfördelning och trycket på fördröjningsmagasinet kommer att fördelas jämnt.


Underhåll

Inspektion
BIO-BLOK®-modulen tillverkas av det beständiga och miljövänliga materialet polyeten som dessutom är mycket kemikalieresistent.

Anläggningen kräver därför inte inspektion med jämna mellanrum, men installationen bör ingå i kommunens fasta inspektions- och underhållsprogram.

Inspektionsprogrammet bör innehålla följande:
  • Kontroll av om det har uppstått sättningar över och omkring fördröjningsmagasinet.
  • Kontroll av tillhörande genomloppsbrunn.
  • Kontroll av sandfång i samband med eventuell tömning.
  • Kontroll av uppdämningsenheten.
  • Kontroll av eventuell utluftning.

Bakgrunden till detta är att den kan uppstå hål i den fiberduk eller det membran som fördröjningsmagasinet vanligtvis är omgärdat av. Om detta händer kommer en sättning i den omgivande terrängen att uppstå samtidigt som magasinet kan fyllas med jord.

    
Antal utluftningar
Fördröjningsmagasinet ska förses med minst 1 st. utluftningsrör, dimension Ø110 mm, som står minst 0,8 m över marken eller till närmaste utluftad brunn.

Sandfång
Fördröjningsmagasinet bör säkras med ett volymmässigt korrekt sandfång så att sand, partiklar och blad m.m. inte hamnar i magasinet.

Sandfånget inspekteras och töms i den omfattning som krävs.