Vad är ett fördröjningsmagasin?

 

Vad är ett fördröjningsmagasin?

Ett fördröjningsmagasin är ett magasin som byggs i anslutning till stora regnvattenavledningar. Syftet är att fördröja regnvattnet så att man per tidsenhet antingen leder en mindre mängd vatten ut i vätskesamlaren eller till de bakomliggande ledningssystemen, eller att man får möjlighet att fortsätta med en mindre rördimension.  Fördröjningsmagasin kan utformas som slutna eller öppna magasin. Slutna magasin kan byggas i betong eller plastmoduler. Magasin som byggs i betong är vanligtvis dyrare och den biologiska reningseffekten kommer inte att kunna uppstå. I fördröjningsmagasin som byggs med BIO-BLOK®-moduler däremot kommer en biologisk reningseffekt att uppstå som beror på den stora yta där de renande mikroorganismerna kan sitta. För mer information, se avsnittet Miljöfördelar. » Läs mer

Öppna fördröjningsmagasin byggs vanligtvis som jordmagasin och denna typ av magasin är vanligtvis billigast att bygga. Jordmagasinen kan utformas med kvarstående vatten så att de alltså integreras som en naturlig del av landskapet. Samtidigt kan effektiva olje- och sandfång anläggas och om så önskas kan magasinen kombineras med gröna planteringar som medverkar till nedbrytning av den förorening som kan komma ut med ytvattnet.

Här kan BIO-BLOK®-moduler byggas in med stor fördel eftersom det endast är fantasin som sätter gränser.

Varför arbeta mot maturen när man kan arbeta med den?

För mer information, klicka på ikonerna nedan för att ladda ner följande prospekt:


Exempel på ett integrerat dagvattenmagasin/våtmark:


(finns endast på danska)Exempel på en kombination av infiltrationsmagasin och fördröjningsmagasin:


(finns endast på danska)Förslag till ett öppet dagvattenmagasin:


(finns endast på danska)