Avståndskrav

 

Avståndskrav

Dagvattensystem ska placeras minst 25 m från dricksvattenbrunnar och avståndet till vattendrag, sjöar eller hav ska vara minst 25 m. Avståndet till vattendrag, sjöar och hav kan minskas om man samtidigt kan få utsläppstillstånd från kommunen. Ett utsläppstillstånd är beroende av att recipientkvaliteten kan hållas och att vattentäkter och grundvattenresurser inte förorenas. I SBI-anvisning 185 – Afløbsinstallationer och i DS 440, ”Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning” anges följande vägledande avståndskrav: Dagvattensystemets mittlinje (längdaxel) och ändpunkter bör placeras minst 5 m från bostadshus med eller utan källare. Vid hus som inte är bostäder kan avståndet minskas till 2 m. De vägledande avståndskraven visas nedan:


Vägledande avståndskrav från dagvattensystemet i förhållande till byggnader och fastighetsgränser


Dessa avstånd ska hållas för byggnader på själva tomten och även vid befintlig och framtida eventuell bebyggelse på närliggande tomter. Av hänsyn till risken för att dagvattensystemet kan mjukas upp bör det inte placeras närmare än 2 m från fastighetsgränsen.

Det bör uppmärksammas att dessa avståndskrav är vägledande och beror på en konkret värdering vid varje enskilt tillfälle. Denna konkreta värdering kan t.ex. göras av en auktoriserad vatten- och avloppsingenjör men kommunen ska alltid godkänna det aktuella avståndet. Om det t.ex. kan påvisas att risken är mycket liten vid anläggning av ett dagvattensystem 2-3 m från en bebodd tomt bör det inte vara något hinder för anläggningen. Det kan t.ex. vara möjligt i ett eller flera av nedanstående fall:
 
♦    Om terrängen sluttar från huset.
♦    Om huset är nytt.
♦    Om det på ett befintligt hus finns ett skikt som spärrar fukt från jorden.

Om de befintliga jordmånsförhållandena gör att det inte finns risk för uppmjukning eller om granntomten förblir obebyggd kan även avståndskravet till gränsen minskas.

Avståndskraven visas i tabellen nedan:

   Krav enligt lag  Vägledande krav
 enligt SBI 185 
 eller DS 440
 Vägledande
 avståndskrav vid
 minimal risk 
*)
 Dricksvattenbrunn  25 m  -  -
 Vattendrag, sjöar, hav  25 m  -  -
 Bostadshus med/utan
 källare
 -  5 m  2 m *)
 Hus som inte är bostad
 med källare
 -  2 m  2 m *)
 Hus som inte är bostad
 utan källare
 -  2 m  1 m *)
 Tomtgräns  -  2 m  0,5 - 1 m **)

Avståndskrav för dagvattensystem till dricksvattenbrunnar, recipienter, bebyggelse och tomtgräns


  *) Om terrängen sluttar från huset, om huset är nytt eller om det på ett befintligt hus 
      finns ett skikt som spärrar fukt från jorden.
 **) Om jordmånsförhållandena gör att det inte finns risk för uppmjukning eller om
      granntomten förblir obebyggd.