Hjälpmedel för en god drift av dagvattensystem – fiberduk m.m.

Hjälpmedel för en god drift av dagvattensystem – fiberduk m.m.

Det är mycket viktigt att man hindrar blad, sand m.m. som kan samlas på takytor och i takrännor, från att hamna i dagvattensystem eftersom dessa material kan medverka till att tillflödesledningen sätts igen eller att dagvattensystemets hålrum snabbt fylls.

Då används olika hjälpmedel:

 

 

Takrännenät

EXPO-NET takrännenät är en effektiv och enkel lösning som hindrar blad m.m. från att komma in i systemet. För mer information om våra takrännenät, se avsnittet Takrännenät under Bygg & anläggning. » Läs mer

 

Dagvattenbrunn med sandfång

Det finns stuprännor av betong och plast och av olika dimensioner och syftet med dessa är att hålla takvattnet fritt från sand och blad m.m. innan det hamnar i dagvattensystemet.

Vi hänvisar till relevanta hemsidor som t.ex. Uponors. 

 

Fiberduk

I samband med anläggning av dagvattensystem av plastmaterial m.m. används fiberduk av olika typer för att förhindra att det kommer in sand i dagvattensystemet. Generellt används de tunnaste typerna av fiberduk som därmed också har den högsta vattengenomströmningen – t.ex. en fiberduk klass N1, ca 110 g/kvm. Trots detta händer det då och då att fiberduken sätts igen så att vattnet har svårt att tränga ut i jorden, vilket ju är syftet med dagvattensystemet.

I de fall då fiberduken sätts igen finns det alltid tillfällen då finkornigt material kombinerat med lerpartiklar eller oljepartiklar sätter sig i fiberduken. Även om det finns en fullt acceptabel sedimenteringsbassäng kan igensättning av fiberduken ändå ske.

Lösningen på problemet är att använda sten i ärtstorlek istället för fiberduk. BIO-BLOK® 80 HD G är uppbyggt av lodrätstående nätrör med en diameter på ca 7 cm. Det yttersta nätröret som har beröring med jorden fylls därför endast med småsten som fungerar som ett grovt filter istället för fiberduken. Efterfyllningen av utgrävningen för anläggning av dagvattensystemet bör naturligtvis utföras med så grova material att inträngning av fyllningsmaterialet till dagvattensystemet – genom gruset – undviks. Se ritningen nedan.Med ovanstående lösning undviker man de problem som t.ex. kan uppstå med motsvarande, konkurrerande produkter (se nedan) som, trots att de kan TV-övervakas och spolas, är omöjliga att rensa med hjälp av spolning eftersom vattenstrålen inte kommer i direkt kontakt med fiberduken. Dessutom kan ev. avlagrat slam inte samlas upp eftersom slammet ligger mellan rörkonstruktionen och dagvattensystemets botten.Slutsatsen är att om man använder EXPO-NET:s förslag får man den absolut mest driftssäkra lösningen med de bästa möjligheterna att undvika igensatta dagvattensystem.