Infiltrationstillåtelse - auktorisation

 

Infiltrationstillåtelse

Tillåtelse att avleda takvatten till infiltration kan fås av kommunen när följande villkor, jämför kungörelse nr 501 från den 21/6 1999, uppfylls:

♦    Avledningen ska ske till en separat infiltrationsanläggning dit inga andra former av avloppsvatten leds.
♦    Infiltrationsanläggningen ska dimensioneras, placeras och utföras på ett sådant sätt att det inte uppstår ytavströmning eller andra olämpliga konsekvenser.
♦    Avståndet till vattenuttagsanläggningar, som har krav på dricksvattenkvalitet, är minst 25 m.
♦    Avståndet till vattendrag, sjö eller hav är minst 25 m.


Avståndet till vattendrag, sjöar och hav får vara mindre om platsen samtidigt uppfyller kraven för utledning. Ett utledningstillstånd är beroende av att vattnet håller recipientkvalitet och att vattenuttagen och grundvattentäkterna inte förorenas.

I miljölagstiftningen finns inga fastställda regler för dimensionering och utformning av dagvattensystem.


Auktorisation

Alla avloppsarbeten inom tomtgränsen får endast utföras av auktoriserade vatten- och avloppsingenjörer.

Undantag från kravet på auktoriserade vatten- och avloppsingenjörer är anläggning av dagvattensystem med tillhörande ledningar för avledning av dagvatten från tak på bostadshus med tillhörande uthus, carport och garage eller på driftsbyggnader i jordbruket.

En förutsättning för undantaget är att anläggningen uppförs på egendomens egen mark och utförs i enlighet med gällande föreskrifter i bygglagen och miljöskyddslagen.

Undantaget ger dig inte rätt att stänga igen rör utan att vara en auktoriserad vatten- och avloppsingenjör eller utföra andra ingrepp på befintliga avloppsinstallationer.Källa:
Nedsivning af regnvand i faskiner
Rørcenter-anvisning 009
Juni 2005