Lagstiftning – ekonomi

 

Lagstiftning – ekonomi

Lagstiftning

I nya avstyckningsområden har det efter hand blivit vanligt att det är krav på att takvattnet avleds till egen tomt och avloppsvatten och regnvatten från vägen avleds till kommunens avloppssystem.

Det krävs alltid tillstånd från kommunen om man vill avleda takvatten. Kommunen kan antingen ge endast infiltrationstillstånd, eller så kan de välja att ge tillstånd till markägaren att få utträde ur den gemensamma föreningen för avloppet och eventuellt får anslutningsbidraget för regnvatten återbetalt.


Ekonomi

I kungörelse nr 501 från 21/6-1999, Tillkännagivelse om avloppsvattentillstånd i enlighet med miljöskyddslagens kapitel 3 och 4 med ändringar från 7/7-2000 (Kungörelse nr 693), finns fastställda regler för hur markägaren får utträda ur den gemensamma föreningen.

Förutsättningar för helt eller delvis utträde ur föreningen:
 
♦    Området ska i avloppsvattenplanen vara ett angivet område där kommunstyrelsen är helt eller delvis inställd på att upphäva anslutningsskyldigheten.
♦    Markägaren och kommunen ska vara eniga om utträdet.
♦    Avloppstillsynens totala ekonomi får inte försämras väsentligt.
♦    Avloppstillsynen ska i fortsättningen kunna fungera ordentligt tekniskt.
♦    Man ska kunna ge tillstånd till en alternativ bortförsel/avledning av avloppsvattnet.

Vid tillstånd för utträde ur föreningen är kommunen inte skyldig att göra en återbetalning, eftersom avloppstillsynen ju redan har haft anläggningsutgifter som anslutningsbidraget ska täcka.

Kommunen kan dock välja att erbjuda markägaren att helt eller delvis få tillbaka anslutningsavgiften. Standardanslutningsbidraget infördes i lag nr 325 den 14 maj 1997 om ändring av miljöskyddslagen och lag om betalningsregler för avloppsvattenanläggning m.m. som trädde i kraft den 1 juli 1997. Indexregleringen av anslutningsavgiften sker därför med utgångspunkt från detta datum.

En eventuell återbetalning kan inte ske om det inte finns ett alternativt sätt för bortförsel, och utbetalningen kan endast ske om det finns dokumentation på tillgängligheten av den alternativa bortförseln. Det är kommunen som avgör vilken dokumentation som måste föreligga. Kommunens erbjudande om återbetalning av anslutningsbidrag är vanligtvis tidsbegränsat.Källa:
Nedsivning af regnvand i faskiner
Rørcenter-anvisning 009
Juni 2005